Wspólnie uratujemy światową cywilizację

“Jeden kwiat nie czyni wiosny, ale sto kwiatów rozkwitających jednocześnie może wypełnić cały ogród wiosennymi barwami” – 15 marca Xi Jinping, sekretarz generalny Komitetu Centralnego KPCh i przewodniczący, wziął udział w Dialogu na wysokim szczeblu między Komunistyczną Partią Chin a światowymi partiami politycznymi w Pekinie.

Po raz pierwszy przedstawił Globalną Inicjatywę Cywilizacyjną, wyrażając szczere pragnienie KPCh, aby współpracować z partiami politycznymi wszystkich krajów w celu promowania wymiany i wzajemnego docenienia światowych cywilizacji. Chodzi o budowę wspólnoty ludzkiego losu oraz dostarczanie chińskich rozwiązań w celu przyspieszenia procesu światowej modernizacji i postępu cywilizacji. Chciałbym omówić kilka punktów w odniesieniu do głównych treści Globalnej Inicjatywy Cywilizacyjnej.

Po pierwsze chodzi o „wspólne opowiedzenie się za poszanowaniem różnorodności cywilizacji na świecie”. Nie ma cywilizacji lepszych czy gorszych, są jedynie charakterystyczne cechy poszczególnych cywilizacji oraz regionalne zróżnicowanie. Różnorodność cywilizacji ludzkich jest podstawową cechą świata i źródłem postępu ludzkości. Jeśli chodzi o ścieżki i modele rozwoju narodowego, Chiny zawsze opowiadały się za tym, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Powodem, dla którego chińska modernizacja się sprawdziła, jest to, że została oparta na chińskiej ziemi, jest zakorzeniona w chińskiej kulturze i dopasowana do chińskiej rzeczywistości. Tak jak rozwijająca się demokracja, jest konkretna i różnorodna. Jednak żaden kraj na świecie nie może zmonopolizować demokratycznego dyskursu i promować go jako panaceum na wszystkie bolączki. Niedawno zakończone „dwie sesje” (Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych oraz Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej) urzeczywistniają żywą „demokrację ludową w całym procesie”. „Demokracja ludowa w całym procesie” przenika wszystkie aspekty wyborów, konsultacji, podejmowania decyzji, zarządzania i nadzoru nad dwoma zgromadzeniami narodowymi. Delegaci i członkowie z różnych regionów, branż, dziedzin i grup etnicznych zebrali się w jednej sali , aby omówić sprawy państwa, w pełni odzwierciedlając wolę najszerszych kręgów społeczeństwa. Jako kraj o liczącej sobie tysiące lat starożytnej cywilizacji i nowoczesnej formie państwowej, Chiny nie powielają mechanicznie innych modeli, nie narzucają własnych wartości i modeli innym, nie angażują się w ideologiczną konfrontację, ale raczej ewoluują według własnej trajektorii i logiki.

Po drugie chodzi o „wspólne opowiadanie się i promowanie tożsamych wartości całej ludzkości”. „Gaszenie światła innych nie uczyni cię jaśniejszym; stawanie na drodze innym nie sprawi, że zajdziesz dalej”. Różne cywilizacje różnie postrzegają znaczenie wartości, ale pragnienie lepszego życia jest takie samo dla wszystkich nacji, a dążenie do pokoju, rozwoju, równości, sprawiedliwości, demokracji i wolności są wspólne. W czasach, gdy liczne wyzwania i kryzysy nakładają się na siebie, coraz więcej ludzi dostrzega jak ważne jest poszukiwanie wspólnej płaszczyzny porozumienia przy jednoczesnym zachowaniu różnic. Chiny opowiadają się za krzewieniem wspólnych wartości całej ludzkości, które pomogą rozpowszechniać wzajemne zrozumienie wśród ludzi wszystkich krajów i wspólnie stawić czoła różnym globalnym wyzwaniom.

Po trzecie chodzi o „wspólne opowiadanie się za przywiązywaniem wagi do wartości dziedzictwa cywilizacyjnego, jak i innowacji”. Charakterystyczne dla różnych krajów ścieżki modernizacji są zakorzenione w ich bogatym i różnorodnym dziedzictwie kulturowym. Cywilizacja chińska rozwija się zarówno poprzez dziedzictwo jak i postęp, jest nieustannie sublimowana w odpowiedzi na zmiany epokowe i trwa nieprzerwanie od tysięcy lat. Dialektyczne myślenie: „w oparciu o własne warunki narodowe, czerpanie z doświadczeń innych krajów, dziedziczenie historii i kultury przy jednoczesnej integracji nowoczesnej cywilizacji, a tym samym przynoszenie korzyści narodowi chińskiemu oraz wspieranie wspólnego rozwoju świata” ma szczególne znaczenie dla modernizacji innych krajów.

Po czwarte chodzi o „wspólne opowiadanie się za wzmocnieniem międzynarodowej wymiany i współpracy kulturowej”. „Wymiana kulturowa i wzajemna nauka” są i zawsze były nieodłączną częścią historii chińskiej cywilizacji od ponad 5000 lat: począwszy od zagranicznych podróży dyplomatycznych Zhang Qiana i  Jian Zhena, aż do pochodzących z zachodu otwartości idei Hu oraz nauk buddyjskich rozprzestrzeniających się na wschodzie. W miarę jak globalizacja niweluje fizyczną przepaść między Wschodem i Zachodem oraz Północą i Południem, kraje powinny również kontynuować przełamywanie barier psychologicznych. Globalna inicjatywa cywilizacyjna, która ostatecznie dąży do „wzmocnienia międzynarodowej wymiany i współpracy kulturowej”, jest najnowszym przejawem starań Chin o stworzenie nowej płaszczyzny do wymiany i integracji kulturowej, a także pogłębienia więzi międzyludzkich pośród krajów na całym świecie.

Patrząc wstecz, przyjaźń i współpraca od zawsze były tematem przewodnim stosunków chińsko-polskich. Już w XVII wieku polski misjonarz Boym udał się w podróż do Chin i stał się wysłannikiem chińskiej kultury na Zachodzie. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” był pierwszą zagraniczną trupą, która wystąpiła w Nowych Chinach, a Polska jako jeden z pierwszych krajów podpisała

z Chinami umowę o współpracy kulturalnej. W ostatnich latach oba kraje zaangażowały się w szeroki zakres praktycznej współpracy w dziedzinie kultury i sztuki, jednocześnie wykorzystując platformę wzajemnej wymiany kulturowej i naukowej do promowania stabilnego, dalekosiężnego oraz wszechstronnego partnerstwa strategicznego między Chinami a Polską.

„Niech wszystko wzrasta razem, nie szkodząc sobie nawzajem, a wszystkie drogi biegną równolegle, nie kolidując ze sobą”. Stojąc w obliczu przyszłości, Komunistyczna Partia Chin będzie traktować cywilizacyjne postępy ludzkości na całym świecie z szerszej perspektywy i z bardziej otwartym umysłem.  Będziemy także uczyć się z wzajemnych doświadczeń oraz nimi wymieniać, wspólnie wzbogacając drogę do modernizacji oraz dążąc do zapewnienia nowych możliwości rozwoju świata. Nowe osiągnięcia w modernizacji w stylu chińskim przyczynią się do tego,  by kwietne ogrody światowych cywilizacji były piękne i tętniły życiem.

Sun Linjiang
Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *